Klauzula ochrony danych osobowych w związku z przepisami RODO od 25 maja 2018r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Mławska Hala Sportowa informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Mławską Halę Sportową, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Mławską Halą Sportową w Mławie, ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: mhs@mhsmlawa.pl lub pisemnie na adres: Mławska Hala Sportowa w Mławie ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Mławskiej Hali Sportowej w Mławie.

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest: Marcin Grabowski, tel.236520027:, email: mhs@mhsmlawa.pl , adres do korespondencji: Mławska Hala Sportowa w Mławie ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Mławska Hala Sportowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1.       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  3.       w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1.       organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Mławska Hala Sportowa pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Mławskiej Hali Sportowej, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2.        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  4.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6.          prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Mławską Halę Sportową Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Administrator Danych

Dariusz Sowiński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2018 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Grabowski
Ilość wyświetleń: 278
29 maja 2018 08:39 (Marcin Grabowski) - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2018 08:37 (Marcin Grabowski) - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2018 08:36 (Marcin Grabowski) - Dodanie nowej zakładki.