Sposób przyjmowania i załatwienia spraw

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

 

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 Nr 5 poz. 46). 

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr. 112 poz. 1198 ze zm.).

Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach strony a szczególnie w podstronie "Jak załatwić sprawę"

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie dokonywane jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnie 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.).

Sprawy wpływające do Mławskiej Hali Sportowej są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej , a następnie pismo zostaje skierowane do   Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej, który dekretuje je – wskazując na pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

Mławska Hala Sportowa rozpoznaje także sprawy wpływające   za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki podawczej jak również udziela informacji telefonicznie.

Numery telefonów i adres e-mail   są na podstronie danych teleadresowych.

 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

 

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Sekretariacie Hali Sportowej.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozstrzygnięcie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2017 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Grabowski
Ilość wyświetleń: 456
19 kwietnia 2017 09:14 (Marcin Grabowski) - Zmiana treści zakładki.
19 kwietnia 2017 09:14 (Marcin Grabowski) - Dodanie nowej zakładki.